Spørgsmål eller behov for kontakt?


OPGAVER

Hærens Officersskole uddanner officerer med positive forventninger til deres tjeneste i Hæren og i Forsvaret – og som kan uddanne, motivere samt føre soldater og enheder i kamp.

Hærens Officersskole engagerer sig og bidrager positivt til Forsvarsakademiets samlede opgaveløsning og udvikling med særligt fokus på landmilitære uddannelser.

Frederiksberg Slots Garnison skaber gode vilkår for kadetter og andre brugere af garnisonen til gavn for disses opgaveløsning.

Frederiksberg Slots Garnison bidrager aktivt til at gøre Frederiksberg Slot til en attraktiv arbejdsplads samt en relevant medspiller for resten af Forsvaret, Frederiksberg Kommune m.fl.

Nicolas T. Veicherts
oberst
Chef for Hærens Officersskole
Kommandant på Frederiksberg

Hærens Officersskoles Fond driver denne hjemmeside. Fonden er indstiftet i 1981, og fondens fundats er approberet Hendes Majestæt Dronningen  samme år. Chefen for Hærens Officersskole er formand for fonden, der derudover består af to officerer fra skolens stab samt to kadetter.

Fondens formål er:

  • at uddele legater til kadetter på Hærens Officersskole
  • at støtte Hærens Officersskoles virksomhed

Fondens aktiviteter:

  • Legatuddelinger til kadetterne ved beståelse af officersuddannelsen. Normalt uddeles tre legater: Højeste karaktergennemsnit, Bedste afgangsprojekt, Særlig indsats i militær idræt.
  • Andre uddelinger jf. Fundatsen
  • Støtte til Hærens Officersskole, fx til fondsansøgninger mm. I forbindelse med renoveringer, indkøb, bogudgivelser mm., hvor skolens driftsbudget ikke dækker.
  • Forestår rundvisninger på Hærens Officersskole og Frederiksberg Slot.
  • Drift af denne hjemmeside.
HO_Logo_TilpassetHærens Officersskoles Fonds heraldiske mærke

Mærket består af Kongekronen, der er symbol på Kongehuset og Staten, og en ringkrave, der er symbol på officersgraden. Bagved to krydsede kadetkårder. Frederik IV spejlmonogram markerer Kongens oprettelse af Landkadetakademiet i 1713.

Mærket er Hærens Officersskoles symbol, men anvendes også af Kadetforeningen, Idrætsforeningen m.fl. Mærket bæres tillige af Hærens Officersskoles stab og kadetter som ærmemærke og tjenestestedsmærke. Officersskolens chef samt kadetter, der endnu ikke er tilknyttet et regiment, bærer endvidere mærket i baretten.